Pressrelease 2018-06-25

UPPDATERING

Erbjudande till aktieägarna i Seapilot AB

Aktieägare erbjuds härmed kontant 3,63 kr per aktie i Seapilot AB av FLIR Systems Holding AB i enlighet föreliggande erbjudandehandling.
Sista anmälningsdag är 28 september 2018 klockan 15.00.
För övriga frågor hänvisas föreliggande Erbjudandehandling.

/////////////////////////////////////////////​​ ​​​​

True Heading AB (publ) tidigare dotterbolag, Seapilot AB, erhåller uppköpserbjudande för alla utestående aktier.

Det av True Heading tidigare helägda dotterbolaget, Seapilot, har erhållit ett bud om 3,63 kr per aktie från FLIR-koncernen. Erbjudandet har accepterats av de största ägarna inklusive bolagets grundare, motsvarande 48 % av kapitalet och 67% av rösterna. Om budet accepteras av aktieägarna kommer även Seapilots samtliga skulder till True Heading, motsvarande 14,2 MSEK, att lösas.

Det av True Heading tidigare helägda dotterbolaget, Seapilot, har erhållit ett bud om 3,63 kr per aktie från FLIR-koncernen. Seapilot, delades ut till aktieägarna i True Heading AB vid en extrastämma i True Heading den 28 november 2017.
Erbjudandet har accepterats av de största ägarna inklusive bolagets grundare, motsvarande 48 % av kapitalet och 67% av rösterna, dvs. en kvalificerad majoritet. Om budet accepteras av aktieägarna kommer även i Seapilots samtliga skulder till True Heading, motsvarande 14,2 MSEK, att lösas.

Budet kommer tillställas aktieägarna via Danske Bank enligt villkor som redogörs för i erbjudandehandlingen (Erbjudandehandlingen och Anmälningssedel kommmer från den 27:e juni kommer att finnas på https://danskebank.se/prospekt).

Med 7 029 085 aktier i bolaget motsvarar köpeskillingen totalt 25,5 MSEK vilket kan jämföras med den planerade och tänkta listningskursen för Seapilot vid notering på Spotlight på 21 MSEK, varvid ytterligare kapitaltillskott om 20 MSEK hade behövts från aktieägarna under en treårsperiod.

Utöver budet löses även de skulder som Seapilot har till True Heading, motsvarande 14,2 MSEK, vilket säkrar bolagets fortsatta verksamhet för en god tid framöver. 2

Från de, i både Seapilot och True Heading, verksamma ägarna samt styrelserna rekommenderas aktieägarna att acceptera budet. En accept av budet ses också som en förutsättning för Seapilots fortlevnad.

För ytterligare information:
Anders Bergström, True Heading AB, E-mail: anders.bergstrom@trueheading.se
Tel. +46 8 6222660 alt. fax. +46 8 54593910

Denna information är sådan information som True Heading AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 juni 2018.

True Heading AB (publ), listat på Spotlight, är idag världsledande inom AIS (Automatic Identification System). True Heading tillverkar och säljer AIS transpondrar, GPS-kompasser, sjösäkerhetsprodukter och navigationssystem m.m. AIS är en naturlig del av säkerhetssystemet både ombord och iland för navigering, upptäckt av andra fartyg eller om olyckan är framme och självklart en viktig del även i navigeringen.

För mer information se www.trueheading.se

Ladda ner pressmeddelandet här >>