Kallelse till extrastämma i Seapilot AB

Kallelse till extrastämma i Seapilot AB PDF >>

Aktieägarna i Seapilot AB kallas härmed till EXTRASTÄMMA (”EXTRASTÄMMAN”) fredagen den 26 oktober 2018 kl 13.00 vid bolagets kontor, Vendevägen 90, i Danderyd. Registrering påbörjas klockan 12:30. Bakgrunden till denna kallelse är att FLIR Systems Holding AB har, genom offentligt uppköpserbjudande, förvärvat 95% av aktierna i Seapilot AB och har begärt att extrastämma sammankallas för att behandla fråga om val av ny styrelse i Seapilot AB.

Registrering och anmälan
Aktieägare som önskar delta i EXTRASTÄMMAN skall:
+ vara införd i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB per lördagen den 20 oktober 2018.

Aktieägare som önskar delta i EXTRASTÄMMAN anmodas:
+ anmäla avsikt att delta i EXTRASTÄMMAN till bolaget senast klockan 17:00., onsdagen den 24 oktober 2018; per post: Seapilot AB, Vendevägen 90, 182 32 Danderyd, eller via e-mail till info@seapilot.com .

Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, adress, telefonnummer dagtid, person- eller organisationsnummer och antal aktier som företräds. Aktieägare eller dennes ombud äger rätt att medtaga högst ett biträde. Biträde föranmäls på samma sätt som aktieägaren.

Förvaltarregistrerade aktier
De aktieägare som genom bank eller annan förvaltare låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före lördagen den 20 oktober 2018 tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att få delta i EXTRASTÄMMAN.

Ombud
De aktieägare som genom ombud önskar utnyttja sin rösträtt vid EXTRASTÄMMAN skall till ombudet utfärda skriftlig dagtecknad fullmakt. Fullmakten får vara högst ett år gammal.

Antal aktier och röster
Det totala antalet A-aktier i bolaget var den 12 oktober 2018; 510 000 med ett röstvärde av 10, motsvarande 5 100 000 röster, och det totala antalet B-aktier i bolaget var samma dag 6 519 085 med ett röstvärde av 1, motsvarande 6 519 085 röster. Således fanns totalt 7 029 085 aktier och totalt 11 619 085 röster i bolaget.

Förslag till dagordning

  1. Val av ordförande vid stämma
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd
  3. Godkännande av förslaget till dagordning
  4. Val av en eller flera justeringsmän
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
  7. Val av ny styrelse samt suppleant


Beslutsförslag i korthet:
Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter (punkt 6)
Stämman föreslås att besluta att styrelsen ska bestå av fyra (4) ledamöter och en (1) suppleant.
Förslag om val av ny styrelse samt suppleant (punkt 7)

Stämman föreslås att, till slutet av nästkommande årsstämma, välja Tord Rickard Lindvall, Heather F. Christiansen, Todd DuChene och Johan Manfred Zeno som ordinarie styrelseledamöter och att de därmed ersätter Anders Bergström, Martin Rylander och Thomas Söderberg. Stämman föreslås också att, till slutet av nästkommande årsstämma, välja Ulf Torbjörn Hamrelius som styrelsesuppleant.

Tillhandahållande av handlingar
Handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Seapilot AB:s kontor, Vendevägen 90 i Danderyd från och med två veckor före EXTRASTÄMMAN och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Underlag finns också på bolagets hemsida www.seapilot.com .

Oktober 2018
Seapilot AB
Styrelsen